preloader

I. Obecné ustanovení

 1. Tato zásada ochrany osobních údajů internetového obchodu má informativní charakter, tj. není povinností pro zákazníky internetového obchodu.
 2. Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu je Pich & Schirmeisen s.c. Adresa: 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 93a/2, E-mail: info@woodoffire.pl DIČ: 8952201164 Registrační číslo: 382372719 dále jen „Správce“, který je současně Poskytovatelem služeb internetového obchodu a Prodejcem.
 3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, se kterým lze kontaktovat e-mailem v jakékoli věci týkající se zpracování osobních údajů.
 4. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 s pozdějšími změnami, dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a zákonem o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze dne 18. července 2002 (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 s pozdějšími změnami).
 5. Správce dbá zvláštní péče o ochranu zájmů osob, jejichž údaje se týkají, zejména zajistí, aby sbírané údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem; jsou shromažďovány pro určité, zákonné účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely; jsou přesné a adekvátní ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a jsou uloženy v podobě umožňující identifikaci osob, na které se vztahují, po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování.
 6. Všechna slova, výrazy a zkratky používané na této stránce (např. Prodávající, Obchod) je třeba chápat v souladu s jejich definicí uvedenou v Obchodních podmínkách internetového obchodu dostupných na internetové stránce internetového obchodu: www.woodoffire.pl

II. Účel a rozsah shromažďování údajů

 1. Účel a rozsah shromažďovaných a zpracovávaných údajů správcem vždy vyplývá z činností prováděných zákazníkem v obchodě.
 2. Možné účely shromažďování osobních údajů zákazníků správcem:

uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb (např. účet), přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb správce, vyjádření názoru zákazníka na uzavřenou kupní smlouvu.

 1. Možní příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu:

Vybraný přepravce nebo prostředník provádějící dodávky na základě zadání správce, Subjekt provádějící platby v internetovém obchodě, Účetní kancelář poskytující účetní služby na zadání správce, Orgány státní moci, v případě požadavku na poskytnutí údajů těmito orgány a k případnému uplatnění nebo obraně práv.

 1. Správce může zpracovávat následující osobní údaje služebníků nebo zákazníků, kteří používají internetový obchod: jméno a příjmení; e-mailovou adresu; kontaktní telefonní číslo; dodací adresu (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, obec, země), bydliště/sídlo/podnikání (pokud je odlišné od dodací adresy). V případě služebníků nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce zpracovávat také název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) služebníka nebo zákazníka.
 2. Poskytnutí osobních údajů uvedených výše může být nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě. Rozsah požadovaných údajů k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na stránce internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu.

III. Cookies

 1. Soubory Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány serverem a ukládány na straně osoby, která navštěvuje internetový obchod (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu – v závislosti na zařízení, které návštěvník používá v našem internetovém obchodě). Podrobné informace o souborech Cookies a historii jejich vzniku lze nalézt například zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies během používání internetového obchodu návštěvníky za následujícími účely:
 • identifikace zákazníků jako přihlášených v internetovém obchodě a zobrazení, že jsou přihlášení; zapamatování produktů přidaných do košíku k objednání;
 • zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
 • přizpůsobení obsahu internetového obchodu individuálním preferencím služebníka (např. barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace používání stránek internetového obchodu;
 • vedení anonymních statistik, které ukazují způsob používání stránky internetového obchodu.
 1. Většina internetových prohlížečů dostupných na trhu implicitně přijímá ukládání souborů Cookies. Každý má možnost stanovit podmínky používání souborů Cookies pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče, a proto je například možné částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů Cookies – v posledně uvedeném případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například přechod objednávkového procesu prostřednictvím objednávkového formuláře kvůli nezapamatování produktů v košíku během následujících kroků objednávání).
 2. Nastavení internetového prohlížeče ohledně souborů Cookies jsou důležitá z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies internetovým obchodem – v souladu s předpisy může takový souhlas být vyjádřen také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud není takový souhlas udělen, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče ohledně souborů Cookies.
 3. Podrobné informace o změně nastavení souborů Cookies a jejich vlastním odstranění v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v nápovědě internetového prohlížeče a na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na příslušný odkaz):
 • prohlížeči Chrome v prohlížeči Firefox
 • prohlížeči Internet Explorer
 • prohlížeči Opera
 • prohlížeči Safari
 • prohlížeči Microsoft Edge
 1. Správce zpracovává také anonymizovaná provozní data související s používáním internetového obchodu (IP adresa, doména) k tvorbě statistik, které pomáhají v administraci internetového obchodu. Tato data mají charakter agregovaný a anonymní, tj. neobsahují identifikační znaky osob navštěvujících stránku internetového obchodu. Tato data nejsou zveřejňována třetím stranám.

VI. Právní základ zpracování údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, nicméně neuvedení údajů nezbytných k uzavření a plnění kupní smlouvy uvedených na stránce internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů služebníka nebo zákazníka je nutnost plnění smlouvy, na které je stranou, nebo podniknutí na jeho žádost opatření před jejím uzavřením. V případě zpracování údajů za účelem přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb správce je základem tohoto zpracování:
 • předchozí souhlas služebníka nebo zákazníka,
 • nebo plnění právně ospravedlněných cílů prováděných správcem (v souladu s čl. 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů jsou za právně ospravedlněný účel považovány zejména přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb správce).
 1. V případě zpracování údajů za účelem vyjádření zákazníka na uzavřenou kupní smlouvu je právním základem tohoto zpracování souhlas služebníka nebo zákazníka.

V. Právo na kontrolu přístupu k obsahu svých osobních údajů

 1. Klient má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a na jejich opravu.
 2. Každé osobě přísluší právo na kontrolu zpracování dat, která se jí týkají, obsažených v databázi správce, zejména právo na: požadavek na doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich smazání, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny s porušením zákona, nebo jsou již zbytečné pro účely, pro které byly shromážděny.
 3. V případě udělení souhlasu služebníkem nebo zákazníkem k zpracování dat pro přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb správce může být tento souhlas kdykoli odvolán.
 4. Pokud správce plánuje zpracovávat nebo zpracovává údaje služebníka nebo zákazníka pro účely přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb správce, má dotčená osoba také právo (1) podat písemnou, zdůvodněnou žádost o zastavení zpracování svých údajů z důvodu své specifické situace nebo (2) podat námitku proti zpracování svých údajů.
 5. Pro vykonání uvedených práv se lze obrátit na správce prostřednictvím zaslání příslušného sdělení písemně nebo elektronicky na adresu správce uvedenou na začátku této politiky ochrany osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, aby po přechodu na jiné stránky byla prostudována jejich politika ochrany osobních údajů. Tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na tento internetový obchod.
 2. Správce používá technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů odpovídajících hrozbám a kategoriím údajů chráněných, zejména zabezpečuje údaje proti jejich neoprávněnému zpřístupnění, odnětí neoprávněnou osobou, zpracování v rozporu s platnými předpisy a změně, ztrátě, poškození nebo zničení.
 3. Správce odpovídajícím způsobem poskytuje následující technická opatření bránící neoprávněnému získávání a změně osobních údajů zasílaných elektronicky:
 • Zabezpečení databáze před neoprávněným přístupem,
 • Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména.

Poznejte naše produkty zblízka

Objednejte si vzorek a zažijte jedinečný charakter dřeva vypalovaného japonskou metodou Shou Sugi Ban.

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NÁZEV FIRMY

  E-MAIL

  ČÍSLO TELEFONU

  ZPRÁVA