preloader

§1 Definice

 1. Poštovní adresa – jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo domu, číslo bytu nebo prostoru; v případě města nerozděleného na ulice: název města a číslo nemovitosti), PSČ a město.
 2. Reklamační adresa: Před podáním reklamace kontaktujte – info@woodoffire.pl
 3. Kontaktní údaje: Adresa: 51-114 Wroclaw, ul. Obornicka 93a/2 E-mail: info@woodoffire.pl Tel: +48 695 166 033, +48 601 883 938 Bankovní účet: 74 1140 2004 0000 3502 7841 9632
 4. Dodávka – druh dopravní služby včetně určení nákladů na dodávku.
 5. Doklad o koupi – faktura, účtenka nebo paragon vydaný v souladu s zákonem o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 s pozdějšími změnami a dalšími příslušnými právními předpisy.
 6. Produktová karta – jednotlivá stránka obchodu obsahující informace o jednom produktu.
 7. Zákazník – plnoletá fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, ale mající právní způsobilost, která u prodávajícího provádí nákup přímo související s její obchodní nebo profesní činností.
 8. Občanský zákoník – zákoník občanský ze dne 23. dubna 1964 s pozdějšími změnami.
 9. Kódex dobrých praktik – soubor zásad chování, zejména etických a profesních norem, o nichž hovoří čl. 2 odst. 5 zákona o potírání nekalých obchodních praktik ze dne 23. srpna 2007 s pozdějšími změnami.
 10. Spotřebitel – plnoletá fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, která provádí u prodávajícího nákup nesouvisející přímo s její obchodní nebo profesní činností.
 11. Košík – seznam produktů sestavený z nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího.
 12. Kupující – jak spotřebitel, tak zákazník.
 13. Místo vydání věci – poštovní adresa nebo místo vyzvednutí uvedené v objednávce kupujícím.
 14. Okamžik vydání věci – okamžik, kdy kupující nebo třetí osoba určená k vyzvednutí převezme věc do svého držení.
 15. Platba – způsob provedení platby za předmět smlouvy a dodání.
 16. Právo spotřebitele – zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.
 17. Produkt – minimální a nedělitelné množství věci, která může být předmětem objednávky a je uvedena v obchodě jako jednotka měření při určení její ceny (cena/jednotka).
 18. Předmět smlouvy – produkty a dodání, které jsou předmětem smlouvy.
 19. Předmět plnění – předmět smlouvy.
 20. Místo vyzvednutí – místo vydání věci nejsoucí poštovní adresa uvedená v seznamu poskytnutém prodávajícím v obchodě.
 21. Věc – movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.
 22. Obchod – internetový obchod, prostřednictvím kterého může kupující provést objednávku dostupnou na adrese: www.woodoffire.pl
 23. Prodávající: Pich & Schirmeisen s.c.
 24. Systém – soubor vzájemně propojených počítačových zařízení a softwaru, který zajišťuje zpracování, ukládání, odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí vhodného koncového zařízení pro daný typ sítě, obecně označovaný jako internet.
 25. Termín dodání – uvedený na kartě produktu počet hodin nebo pracovních dnů.
 26. Smlouva – smlouva uzavíraná mimo prostory podnikatele nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 v případě spotřebitelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v případě kupujících.
 27. Vada – jak fyzická vada, tak právní vada.
 28. Fyzická vada – nesoulad prodané věci se smlouvou, zejména pokud věc: a. nemá vlastnosti, které by měla mít věc tohoto druhu vzhledem k účelu stanovenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo určení; b. nemá vlastnosti, o jejichž existenci prodávající ujistil spotřebitele; c. není vhodná pro účel, o kterém spotřebitel informoval prodávajícího při uzavření smlouvy, a prodávající nesdělil námitky proti takovému účelu; d. byla spotřebiteli poskytnuta neúplně; e. v případě nesprávného jejího instalování a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou, za kterou prodávající nese odpovědnost, nebo spotřebitelem, který postupoval podle instrukcí obdržených od prodávajícího; f. nemá vlastnosti, o kterých ujišťoval výrobce nebo jeho zástupce nebo osoba, která věc uvádí na trh ve svém podnikání, a osoba, která ji uvádí na trh, uvádí své jméno, obchodní značku nebo jiné odlišující označení, pokud prodávající neznal tyto ujištění nebo nerozumně posoudil, že je nemohl znát, nebo nemohly mít vliv na rozhodnutí spotřebitele o uzavření smlouvy, nebo pokud byl obsah těchto ujištění upřesněn před uzavřením smlouvy.
 29. Právní vada – situace, kdy prodaná věc patří třetí osobě nebo je zatížena právem třetí osoby, a také pokud je omezení v užívání nebo nakládání s věcí vyplývající z rozhodnutí nebo nařízení příslušného orgánu.
 30. Objednávka – prohlášení vůle kupujícího podané prostřednictvím obchodu jasně určující: druh a množství produktů; způsob dodání; způsob platby; místo vydání věci, údaje kupujícího a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Všeobecné podmínky

1. Smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s polským právem a těmito předpisy.
2. Místo dodání věci musí být na území Polské republiky.
3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytnout služby a dodat věci bez vad.
4. Všechny ceny uváděné prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jsou hrubé ceny (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku doručení.
5. Všechny lhůty se počítají v souladu s čl. 111 občanského zákoníku, tedy lhůta určená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a je-li počátkem lhůty stanovené ve dnech určitou událostí, nepřihlíží se při výpočtu ke dni, kdy tato událost nastala. období.
6. Potvrzení, zpřístupnění, zaznamenání a zajištění všech důležitých ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá formou potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: údaje o objednávce, informace o právo na odstoupení od smlouvy, tyto podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy pro vlastní stažení
předpisů a vzorové odstoupení od smlouvy.
7. Fotografie produktů uvedené na produktových kartách, není-li uvedeno jinak, jsou pouze ilustrativní a ilustrativní. To znamená, že tyto fotografie nezobrazují hotové výrobky nabízené k prodeji, ale zobrazují příklady výrobků, které může prodávající vyrobit na individuální přání kupujícího. Skutečný vzhled a barva produktů je proto u každé objednávky jiná a může se lišit od vyobrazení na fotografiích.
8. Prodávající informuje o známých zárukách poskytovaných třetími osobami na produkty dostupné na prodejně.
9. Za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky a kupující ponese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy uzavřené s třetí osobou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.
10. Kupující se může rozhodnout, že si jeho údaje obchod zapamatuje za účelem usnadnění procesu zadávání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro získání přístupu ke svému účtu. Login a heslo je posloupnost znaků nastavená Kupujícím, který je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující má možnost kdykoliv nahlížet, opravovat, aktualizovat údaje a smazat účet v obchodě.
11. Prodávající dodržuje kodex správné praxe.

3 Uzavření smlouvy a realizace

1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.
2. Pro zadání objednávky by měl kupující provést minimálně následující kroky, z nichž některé se mohou mnohokrát opakovat:
a. přidání produktu do košíku;
b. výběr typu dodávky;
c. výběr typu platby;
d. zadáním objednávky v obchodě pomocí tlačítka „Objednat a zaplatit“.
3. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází odesláním objednávky.
4. Objednávka spotřebitele zaplacená na dobírku je zpracována neprodleně a objednávka zaplacená bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému je zpracována po připsání platby spotřebitele na účet prodávajícího, což by mělo proběhnout do 3 dnů od zadání objednávky. , ledaže by Spotřebitel nemohl splnit svou vinou povinnost a informoval o tom Prodávajícího.
5. K uzavření smlouvy se Zákazníkem dochází přijetím objednávky Prodávajícím, o čemž Zákazníka informuje do 48 hodin od zadání objednávky.
6. Objednávka Zákazníka na dobírku je zpracována ihned po uzavření smlouvy a objednávka zaplacená bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému je zpracována po uzavření smlouvy a připsání platby Zákazníka na účet Prodávajícího.
7. Splnění objednávky Zákazníka může záviset na zaplacení celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši objednávky nebo souhlasu Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (placeno na dobírku).
8. Předmět smlouvy je expedován ve lhůtě uvedené na produktové kartě au objednávek skládajících se z více produktů v nejdelší lhůtě uvedené na produktové kartě. Lhůta začíná běžet okamžikem dokončení objednávky.
9. Zakoupený předmět smlouvy je zasílán kupujícím zvoleným způsobem doručení na místo dodání zboží uvedené kupujícím v objednávce.
10. Prodávající je oprávněn v rámci plnění smlouvy s kupujícím zaslat na elektronickou adresu kupujícího výzvu k vyplnění poprodejního průzkumu. Průzkum se používá ke zkoumání názorů na transakci. Kupující může dotazník vyplnit dobrovolně.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn dle čl. 27 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 Spotřebitelské právo.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 14 dnů ode dne doručení věci a ke splnění lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 spotřebitelského práva, nebo v jiné formě odpovídající spotřebitelskému právu.
4. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem (poskytnutým při uzavírání smlouvy a dalším, pokud bylo uvedeno v podaném prohlášení).
5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.
6. Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.
7. Spotřebitel vrací věci, které jsou předmětem smlouvy, od které odstoupil, na vlastní náklady a nebezpečí.
8. Spotřebitel nenese náklady na poskytnutí digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy neudělil souhlas s plněním nebo nebyl informován o ztrátě svého resp. její právo odstoupit od smlouvy v době udělení tohoto souhlasu nebo podnikatel nepředložil potvrzení v souladu s čl. 15 sekce 1 a umění. 21 sekce 1. Spotřebitelské právo.
9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, v důsledku jejího užívání nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
10. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání zboží, a pokud Spotřebitel si zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, prodávající nehradí spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s § 33 zákona o spotřebiteli.
11. Prodávající vrátí platbu za zboží po odečtení poskytnuté slevy, tj. spotřebitel obdrží částku, kterou skutečně zaplatil.
12. Prodávající vrátí platbu na bankovní účet, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj není spojen s žádnými náklady.
13. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo dokud Spotřebitel neprokáže její zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
14. Spotřebitel není podle § 38 spotřebitelského zákona oprávněn odstoupit od smlouvy:
a. u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b. ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho potřeb
individuální potřeby;
c. ve které je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
d. ve které je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl balíček otevřen po doručení;
e. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
f. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
g. na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupit od smlouvy;
h. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném

§5 Záruka

1. Prodávající podle čl. 558§1 občanského zákoníku zcela vylučuje odpovědnost vůči zákazníkům za fyzické a právní vady (záruka).
2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za podmínek uvedených v čl. 556 občanského zákoníku a následujících za vady (záruka).
3. Je-li v případě smlouvy se spotřebitelem zjištěna fyzická vada do jednoho roku ode dne dodání věci, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele.
4. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:
a. předložit prohlášení požadující snížení ceny;
b. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy;
ledaže prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží spotřebitele vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo odstranit vadu, není oprávněn věc vyměnit ani odstranit vadu.
5. Spotřebitel může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo místo výměny věci odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu s uzavření smlouvy způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím a při posouzení nadměrně vysokých nákladů hodnotu věci bez vad, druh a závažnost zjištěné vady , a přihlíží se k nepohodlí, kterému by byl Spotřebitel vystaven při jiném způsobu uspokojení.
6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.
7. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:
a. požadovat, aby byla věc vyměněna za bezvadnou;
b. požadovat odstranění vady.
8. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím spotřebitele nadměrně obtěžoval.
9. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku spotřebitele, pokud uvedení vadné věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady oproti jinému možnému způsobu uvedení do souladu se smlouvou.
10. Pokud byla vadná věc instalována, může spotřebitel požadovat po prodávajícím její demontáž a opětovnou instalaci po výměně za bezvadnou nebo odstranění vady, je však povinen nést část souvisejících nákladů přesahující cenu prodávané věci nebo může po prodávajícím požadovat úhradu části nákladů na demontáž a zpětnou montáž, maximálně však do ceny prodávané věci. V případě nesplnění povinnosti prodávajícím je spotřebitel oprávněn tyto činnosti provádět na náklady a riziko prodávajícího.
11. Spotřebitel, který uplatňuje záruční práva, je povinen na náklady prodávajícího doručit vadnou věc na reklamační adresu, a pokud by vzhledem k druhu věci nebo způsobu její montáže bylo dodání věci spotřebitelem nepřiměřeně obtížné, je spotřebitel povinen zpřístupnit věc prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. V případě nesplnění povinnosti ze strany Prodávajícího
Spotřebitel je oprávněn vrátit zboží na náklady a riziko prodávajícího.
12. Náklady na výměnu nebo opravu nese Prodávající, kromě situace popsané v §5 bod 10.
13. Prodávající je povinen převzít vadnou věc od spotřebitele v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.
14. Prodávající odpoví: do čtrnácti dnů:
a. prohlášení požadující snížení ceny;
b. prohlášení o odstoupení od smlouvy;
c. požadovat výměnu věci za bezvadnou;
d. požadovat odstranění vady.
V opačném případě se má za to, že vyjádření či požadavek Spotřebitele je oprávněný.
15. Prodávající odpovídá v rámci záruky, bude-li fyzická vada zjištěna do dvou let ode dne dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc před uplynutím jednoho roku ode dne dodání věci Spotřebiteli. doručení zboží Spotřebiteli.
16. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za bezvadnou se promlčí uplynutím jednoho roku ode dne zjištění vady, nejdříve však za dva roky ode dne doručení věci na adresu: Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc před uplynutím roku od doručení věci Spotřebiteli.
17. Skončí-li doba použitelnosti věci určené Prodávajícím nebo výrobcem po dvou letech ode dne dodání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady věci zjištěné před uplynutím doby použitelnosti. toto období.

18. Spotřebitel může ve lhůtách uvedených v §5 bodech 15-17 podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodávané věci, a pokud spotřebitel požadoval výměnu věci za bezvadné nebo odstranění vady, začíná lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o slevě z ceny marným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.
19. V případě šetření některého ze záručních práv před soudem nebo rozhodčím soudem se do pravomocného skončení řízení přerušuje lhůta pro uplatnění dalších práv, na která má Spotřebitel v tomto ohledu nárok. Obdobně se vztahuje i na mediační řízení, avšak lhůta pro uplatnění ostatních záručních práv, na která má Spotřebitel nárok, počíná běžet ode dne zamítnutí souhlasu soudu uzavřeného před zprostředkovatelem nebo neúčinného ukončení mediace.
20. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci se použije §5 body 15-16 s tím, že lhůta počíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud Spotřebitel se o existenci vady dozvěděl až v důsledku žaloby podané třetí osobou – ode dne právní moci rozsudku vydaného ve sporu s třetí osobou.
21. Učinil-li Spotřebitel pro vadu věci prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu uzavřením smlouvy vznikla, aniž by věděl o existenci vady, a to i v případě, že škoda byla důsledkem okolností, za které prodávající nenese odpovědnost, a zejména může požadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění zboží, náhradu vynaložených výdajů v rozsahu, v němž z nich neměl prospěch a neobdržel je od třetí osoby, a náhradu nákladů řízení. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti k nápravě škody na obecných zásadách.
22. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění záručních práv, pokud prodávající vadu podvodně zamlčel.
23. Je-li Prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli službu nebo finanční zvýhodnění, bude provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

§6 Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

1. Správcem databází osobních údajů poskytnutých Spotřebiteli je Prodávající.
2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29.8.1997 a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18.7.2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu při zadávání objednávky souhlasí s jejich zpracováním prodávajícím za účelem vyřízení objednávky. Kupující má možnost kdykoliv své osobní údaje prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat.
3. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů sloužících k vyřizování objednávek obchodem jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na:

Polityka prywatności

§7 Závěrečná ustanovení

1. Žádné z ustanovení těchto předpisů nemá za cíl porušovat práva kupujícího. Nelze to ani takto vykládat, protože v případě nesouladu kterékoli části předpisů s platným právem Prodávající deklaruje absolutní soulad a aplikaci tohoto zákona namísto napadeného ustanovení předpisů.
2. O změnách předpisů a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni elektronicky (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před vstupem nových předpisů v platnost. Budou zavedeny změny za účelem přizpůsobení předpisů platnému právnímu stavu.
3. Aktuální znění pravidel je Kupujícímu vždy k dispozici v obchodě v záložce Pravidla na adrese:

Regulamin


Při realizaci objednávky a po celou dobu poprodejní péče je kupující vázán jím přijatými předpisy při zadávání objednávky. S výjimkou situace, kdy ji Spotřebitel považuje za méně výhodnou než stávající a informuje Prodávajícího o zvolení aktuální jako závazné.
4. Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí příslušná platná zákonná ustanovení.
5. Spory ohledně smlouvy uzavřené se Spotřebitelem, projeví-li Spotřebitel takovou vůli, se řeší mediačním řízením před Zemskými inspektoráty obchodní inspekce nebo soudním řízením před rozhodčím soudem u Zemského inspektorátu Obchodní inspekce nebo prostřednictvím obdobného řízení. a zákonné způsoby předsoudního nebo mimosoudního řešení sporů označených Spotřebitelem. Věc nakonec řeší místně a věcně příslušný soud.
6. Spory ohledně smlouvy uzavřené se Zákazníkem budou řešeny soudem příslušným podle sídla Prodávajícího nebo mediací, se kterou se strany dohodnou.

 

Poznejte naše produkty zblízka

Objednejte si vzorek a zažijte jedinečný charakter dřeva vypalovaného japonskou metodou Shou Sugi Ban.

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NÁZEV FIRMY

  E-MAIL

  ČÍSLO TELEFONU

  ZPRÁVA